AGENCJA KREATYWNA

 INFOLINIA: +48 501 356 266

Get Adobe Flash player

REGULAMIN I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ GRAFICZNA.EU

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Właścicielem firmy graficzna.eu Justyna Jarczewska jest:

Justyna Jarczewska

Ul. Zygmunta Padlewskiego 16 / 13 

09-100 Płońsk

NIP: 566-191-04-28

Dalej zwana graficzna.eu lub wykonawcą .

1.2 Mianem Klient określa się firmę lub osobę fizyczna która złożyła zamówienie w firmie graficzna.eu .
1.3 Niniejszy regulamin określa:
- zasady korzystania z usług firmy graficzna.eu .
- zasady wykonywania kalkulacji,
- zasady przyjmowania zleceń,
- zasady wykonania i odbioru usług.
- zasady płatności
- reklamacje
- zasady dodatkowe dotyczące sprzedaży na Allegro
- zasady dodatkowe dotyczące usługi "Projekt Logotypu"

2. Zasady korzystania z usług firmy graficzna.eu .
2.1 Korzystanie z usług firmy graficzna.eu oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
2.2 Klient składający zamówienie w firmie graficzna.eu oświadcza iż w pełni zrozumiał ofertę i regulaminy jej dotyczące.
2.3 Oferty, warunki zlecenia, regulaminy i inne wytyczne są podane na stronach frmy graficzna.eu. W przeciwnym przypadku dodatkowe informacje mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na życzenie Klienta .
2.4 Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów Pracownia Graficzno - Informatyczna graficzna.eu Ariel Jarczewski zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
2.5. graficzna.eu zasatrzego sobie prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania przyczyny.
2.6. graficzna.eu zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, wszelkich projektów wykonanych dla Klienta  bądź własnej lub powierzonej fotografii z realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów, portfolio firmy graficzna.eu oraz stronie internetowej (www.graficzna.eu).
2.7. Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta koniecznych do przygotowania projektu. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między Klientem a firmą graficzna.eu .
2.8. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością graficzna.eu. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w niezmiennym formacie. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem graficzna.eu, może wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych, a koszt pozyskania plików źródłowych wyceniana jest indywidualnie przez firmę graficzna.eu.
2.9. graficzna.eu nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów np: zdjęcia, szkice, tekst.
2.10 Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użytkowania.
2.11 W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu zdjęć z firm zewnętrznych (graficzna.eu może pośredniczyć w ich kupnie i zakłada, iż ich odsprzedaż będzie traktowana na warunkach i cenach wytyczonych przez firmę graficzna.eu). Kwota zakupu zostanie doliczona do rechunku wystawionego za usługę projektowania graficznego.
2.11 Zdjęcia i projekty z  bazy zdjęć graficzna.eu które zostaną zastosowane w projekcie Klienta mogą zostać zastosowane również w projektach innych Klientów. Prawa autorskie zostają po stronie firmy graficzna.eu. W innych przypadkach możliwe jest wykupienie praw autorskich od firmy graficzna.eu . 


3. Wycena i kalkulacje wykonania projektów.
3.1 Wyceny i Kalkulacje wykonywane są od 1 do 14 dni od złożenia zapytania ofertowego.
3.2 Wycena i Kalkulacja wstępna jest sporządzana przed rozpoczęciem realizacji usługi projektu, produkcji, zamówienia, sprzedaży towaru i opiera się na kosztach przewidywanych. Cena ostateczna zostaje podana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia i po ustaleniu wszelkich szczegółów zamówienia z Klientem i sporządzenia tzw "brief'u projektu". Koszt może zostać zwiększony gdy Klient życzy Sobie dodatkowe funkcjonalności które nie zostały wcześniej uwzględnione.
3.2 Wycena i Kalkulacja zawiera:
- Ofertę i Funkcjonalności, ew. specyfikację techniczną projektu
- Koszt usługi / towaru / realizacji / projektu
- Przybliżony termin realizacji
3.3 Koszt realizacji usług i sprzedaży towaru zostaje skalkulowany na podstawie aktualnego cennika firmy graficzna.eu
3.4 Podane ceny w kalkulacji są cenami brutto (do zapłaty), Usługi są zwolnione z podatku VAT. Za usługi wystawiamy RACHUNKI
3.5 Kalkulacja jest ważna przez 14 dni od momentu jej do zleceniodawcy
3.7 Akceptacja kalkulacji jest równoznaczna z akceptacją oferty, czasów realizacji, cen i regulaminów z nią powiązanych.

4. Zasady przyjmowania zleceń
4.1 Zlecenia na produkty i usługi są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez kontakt e-mailowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony www.graficzna.eu, aukcji allegro bądź innych dróg komunikacji elektronicznej.
4.2 Przyjęcie zlecenia do realizacje przez firmę graficzna.eu jest równoznaczne z akceptacją oferty, ceny, czasów realizacji, wszelkich regulaminów oraz uzgodnień wstępnych między firmą graficzna.eu a Klientem.
4.3 Podstawowe warunki danego zlecenia podane są na stronach www.graficzna.eu. W innych przypadkach, warunki przedstawione są Klientowi drogą elektroniczną.
4.4 Firma graficzna.eu może odmówić realizacji zlecenia lub podać dłuższy niż zwykle termin realizacji w przypadkach, kiedy zasoby firmy będą ograniczone lub czasowo zajęte.

5. Czas, Realizacja i przebieg zlecenia.
5.1 Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia ustalany jest przez firmę graficzna.eu
5.2 Rozpoczęcie realizacji zlecenia rozpoczyna się po wskazaniu terminu rozpoczęcie realizacji przez firmę graficzna.eu, akceptacji warunków oferty przez Klienta, zaksięgowaniu wpłaty zaliczki (jeśli oferta nie stanowi inaczej), dostarczeniu przez Klienta wszelkich danych, materiałów i informacji jakie powinny znaleźć się w danym projekcie.
5.3 Szczegóły realizacji zlecenia podane są w ofertach firmy graficzna.eu i na stronach www.graficzna.eu
5.4 Czas realizacji zlecenia może zostać przedłużony o czas niezbędny do naniesienia poprawek projektowych.
5.5 Czas realizacji zlecenia może zostać przedłużony w sytuacjach niezależnych od firmy graficzna.eu np:
usterek technicznych, braku materiałów lub zasobów potrzebnych do realizacji zlecenia i itp.
5.3 Realizacja zlecenia prowadzona jest za pomocą ciągłej komunikacji i korespondencji z Klientem za pomocą poczty elektronicznej.
5.5 W przypadku braku kontaktu z Klientem w okresie 30 dni od daty przesłania ostatniej wiadomości (zwłaszcza kiedy w dalszych etapach realizacji projektu potrzebne są decyzje ze Klienta), graficzna.eu zastrzega sobie prawo do: przedłużenia czasu realizacji bądź rezygnacji ze zlecenia, zatrzymania kwoty zaliczki.  
5.6 W przypadku rezygnacji ze zlecenia lub braku kontaktu przez okres 30dni, Klient oświadcza iż usunie wszelkie pliki i materiały autorskie firmy graficzna.eu do której należą autorskie prawa majątkowe. 
5.7 W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta przez okres 10 dni od daty przesłania ostatniej wiadomości od Klienta, terminy realizacji zlecenia mogą zostać przedłużone przez firmę graficzna.eu wedle jej uznania.
5.8 Jeśli w czasie wykonywania projektu pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w ustalonym terminie firma graficzna.eu po uprzednim poinformowaniu zamawiającego, zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do czasu usunięcia trudności.
5.9 W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta w okresie 90 dni od daty przesłania ostatniej wiadomości od Klienta i braku informacji o potrzebie zawieszenia lub wstrzymania projektu, firma graficzna.eu ma prawo do zatrzymania kwoty zaliczki, przedłużenia czasu realizacji lub rezygnacji ze zlecenia.
5.10  Jeżeli nastąpiły zmiany cen katalogowych na produkty i usługi oferowane przez firmę graficzna.eu w okresie opisanym w punkcie 5.9, w przypadku wyrażenia chęci dokończenia realizacji zlecenia, firma graficzna.eu ma prawo żądać dopłaty o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy starą a nową ceną.
5.11 Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych, wynika to z różnic sprzętowych oraz specyfiki kolorów wyświetlanych na monitorze.
5.12 Firma graficzna.eu nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po zaakceptowaniu projektu przez zamawiającego.
5.13 Zamawiający ma 5 dni roboczych na akceptację ostatecznego projektu. Jeżeli zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie przyjmuje się, że projekt został zaakceptowany.
5.14 W przypadku rezygnacji Zlecającego z usług, po sporządzeniu projektu graficznego a przed wykonaniem usługi, zlecający wypłaci wykonawcy, tytułem poniesionych kosztów, kwotę stanowiącą 100% wartości projektu graficznego.
5.15 Projekt nie podlega poprawkom po ostatecznym zaakceptowaniu przez Klienta danej wersji projektu.
5.16 Ostateczna akceptacja projektu oznacza akceptację projektu razem z jego ew. błędami.
5.17 Projekt po ostatecznej akceptacji w razie wykrycia błędów, może zostać poprawiony przez firmę graficzna.eu na życzenie i koszt klienta.
5.18 W przypadku rezygnacji Zlecającego z usługi, po sporządzeniu projektu i po wykonaniu usługi, zlecający wypłaci wykonawcy, tytułem poniesionych kosztów, kwotę stanowiącą 100% wartości usługi.
5.14 Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zaznaczeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji projektu, a Klient zostanie obciążony kosztami projektu.
5.16 Ostateczny Projekt zostanie przesłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty całości kwoty projektu.
5,14 Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór usługi. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących jej wykonania i funkcjonowania w powyższym terminie, przyjmuje się, że wykonaną usługę zaakceptował i odebrał.

6. Płatności, Przelewy, Zaliczki
6.1 Płatności za usługi i produkty powinny być realizowane na konto bankowe:
Ariel Jarczewski
ul. Poprzeczna 12
09-100 Płońsk
Numer konta: 41 1160 2202 0000 0002 0477 0267
Bank: Millenium Bank
Tytułem: Nazwa projektu / Numer zamówienia / Numer Rachunku / Nick Allegro / Nazwa Firmy / *należy podać jeden z identyfikatorów
6.2 Przelewy można realizować za pomocą:
przelewu standardowego, płatności PayU Allegro, płatności na konto PayU, PayPal, gotówki lub innych form płatności wyznaczonych na stronach www.graficzna.eu lub innych form po uzgodnieniu z firmą graficzna.eu.
6.3 Wplata zaliczki jest nieodzownym elementem rozpoczęcia realizacji projektu jeśli treść oferty nie stanowi inaczej.
6.4 Zaliczki i Płatności nie podlegają zwrotowi w przypadkach takich jak:
- wycofanie się Klienta z realizacji zlecenia.
- braku kontaktu ze strony Klienta w okresie 14 dni od momentu przesłania ostatniej wiadomości do firmy graficzna.eu
- innych win Klienta niezależnych od firmy graficzna.eu, wynikających z braku zrozumienia oferty, regulaminów i kodeksów prawa.
6.5 Zaliczki i Płatności podlegają zwrotowi tylko i wyłącznie w sytuacjach niedopatrzenia oraz błędów ze strony firmy graficzna.eu

7. Warunki zgłoszenia reklamacji.
7.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
7.2. Reklamacje można złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty Polskiej na adres firmy graficzna.eu
7.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, adresem własnym, datą rozpoczęcia zlecenia, datą przesłania treści reklamacji, numerem PESEL lub numerem NIP odnośnie zamówienia które chce zareklamować.
7.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
7.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
7.6. Reklamacje można złożyć do 10 dni od ostatecznego odebrania usługi/produktu. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
7.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 pełnych dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
7.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 pełnych dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
7.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji.

8. Regulamin Allegro
8.1 Klient składa zamówienie w ofercie na allegro poprzez KUP TERAZ.
8.3 Klient oświadcza iż zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez firmę graficzna.eu dostępną na stronie http://graficzna.eu/regulamin .
8.4 Klient może opłacić zamówienie poprzez przelew standardowy lub poprzez PayU przez Allegro.
8.5 Wpłata zaliczki/należności nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia.
8.6 Jeżeli do oferty dodane są warianty (projekty) gratisowe to takie projekty nie podlegają poprawkom
8.7 Klient przesyła wszelkie informacje do projektów gratisowych w jednej wiadomości e-mail.

9. Regulamin świadczenia usługi "Projekt Logotypu"
9.1 Klient składa zamówienie drogą elektroniczną.
9.2 Firma graficzna.eu w ciągu 3 dni roboczych rozpoczyna realizację zlecenia.
9.3 Klient w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia otrzyma 5 projektów wstępnych wysyłanych w małej rozdzielczości w plikach poglądowych JPG.
9.4 Klient ma prawo w ciągu 5 dni roboczych ma prawo do akceptacji jednej z wersji projektu lub zgłoszenia poprawek projektowych do wybranych wersji projektów wstępnych.
9.5 W przypadku kiedy projekty wstępne nie przypadają do gustu, klient ma prawo poprosić o przygotowanie kolejnych 3 projektów wstępnych.
9.6 Kolejne projekty wstępne z przypadku opisanym w pkt 9.5 będą przygotowane w ciągu 3 dni roboczych.
9.8 Klient ma nieograniczone możliwości zgłaszania poprawek do jednego z wybranych projektów wstępnych, jednakże ilość plików poglądowych wysyłanych do Klienta nie może przekroczyć 20szt.
9.9 Klient ma prawo poprosić o kolejne poprawki projektowe i dostarczenie kolejnych plików poglądowych w cenie wyznaczonej przez firmę graficzna.eu. Odpowiednia kwota zostanie doliczona do Rachunku
9.10 Klient w wiadomości e-mail akceptuję jedną z wersji projektu.
9.11 Firma graficzna.eu przygotowuje pliki końcowe danej wersji projektu do 3 dni roboczych liczonych od momentu ostatecznej akceptacji jednej z wersji projektu.
9.12 Pliki z ostatecznym projektem wysyłane są do Klienta w przeciągu 3 dni roboczych od momentu ostatecznej akceptacji danej wersji projektu i zaksięgowania wpłaty należności.
9.12 Ewentualne projekty gratisowe zostają przygotowane i wysłane w przeciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta wiadomości z wytycznymi i informacjami jakie mają się znaleźć na poszczególnych projektach gratisowych.
9.13 Po zakończeniu realizacji zlecenia, w przeciągu 5 dni roboczych zostaje sporządzona i wysłana przesyłka zawierająca: Rachunek, umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych, Płyta CD z kopią plików projektowych, zaadresowana pod wskazany adres przez Klienta. Za datę zakończenia realizacji zlecenia rozumie się datę wysłania wiadomości przez firmę graficzna.eu z ostatecznym projektem.